Home

Hufvudstaden substansvärde

HUFVUDSTADE

 1. st en gång per år externa värderinga
 2. ett substansvärde om 185 kronor per aktie (171). Årets orealiserade värdeför- ändring i fastighetsbeståndet var 2 727 mnkr (3 621). • Soliditeten uppgick till 62 procent (64), nettobelåningsgraden till 16 procen
 3. skat rörelseresultat. Omsättningen uppgick till 455,9 miljoner kronor (451,3), en ökning med 1 procent mot föregående år
 4. Nedan finner du en sammanfattning av Hufvudstadens viktigaste nyckeltal. Här når du även resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal per år och kvartal. Ladda ner xls
 5. I centrala Stockholm (CBD) har transaktioner gått för mellan 130-200 000 SEK/m2 medan den implicita värderingen av Hufvudstaden är 90 000 SEK/m2. Detta innebär att bolaget nu handlas till 66% av dess substansvärde, vilket ger den högsta substansrabatten bland de svenska fastighetsbolagen

 1. Detta gör Hufvudstaden till ett av de mest specialiserade och geografiskt koncentrerade fastighetsbolagen i Sverige. Total uthyrningsbar yta är 386 800 m² med ett årligt hyresvärde om 2,0 mdkr. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades vid utgången av 2020 till 45,6 mdkr
 2. Hufvudstaden A +17.77% : 2021-05-05 : 182.00 : 149.65 -0.20 -0.13% : John Mattson Fastighetsföret. -11.96% : 2021-05-05 : 135.59 : 151.80 +0.80 +0.53% : K-Fastigheter -271.26% : 2021-06-06 : 18.20 : 67.55 -1.45 -2.10% : K2A Knaust & Andersson B -188.37% : 2021-04-27 : 104.38 : 301.00 -4.00 -1.31% : Klövern B +17.04% : 2021-04-27 : 20.78 : 17.24 -0.12 -0.69% : Kungsleden -7.51
 3. Apropå substansvärdet så känns det som att Hufvudstaden är enda bolaget som jämförs mot aktuellt substansvärde i jämförelse med långsiktigt substansvärde. Dessutom är bolaget rätt försiktigt i sin värderingi jämförelse med externvärdering
 4. skning med 7,1 procent mot föregående år. Hyresvakansgraden vid årets slut var 8,2 procent (5,0)
 5. Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) 36 865,3 179 . HUFVUDSTADEN HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KONTORSHYRESGÄSTER Fastighetsbarometern1) är branschens Nöjd Kund-undersökning. Med ett resultat om 84 på en 100-gradig skala placerade sig Hufvudstaden återigen på en klar första plats bland storbolagen. Genom-snittet för hela branschen var 75

Bolag Hufvudstaden når ett substansvärde om 171 kronor per aktie (152) och höjer utdelningen till 3,70 kronor per aktie (3,50). Publicerad den 15 Februari 2019 twee Hufvudstaden handlas till stor rabatt i förhållande till substansvärde I dagsläget handlas aktien med 40.32% rabatt i förhållande till substanvärdet. Det ska dock tilläggas att detta kan ändras om fastighetsbolaget gör nedskrivningar på sina fastigheter. Detta kan vi dock inte veta förrän delårsrapporten kommer 2020-08-26 Fastighetsbolags-index (fbindex) är ett aktieindex som har som mål att följa utveckligen hos fastighetsbolagen och deras substansvärde på Stockholmsbörsen (OMXS)

Hufvudstadens substansvärde steg - d

Substansvärde Pris Rabatt(+) / Premie(-) Bure Equity: 274.10: 371.60-35.57%: Creades A: 76.00: 114.60-50.79%: Havsfrun Investment B: 11.79: 24.50-107.80%: Industrivärden C: 311.00: 323.40-3.99%: Investor B: 207.75: 194.80 +6.23%: Kinnevik B: 423.91: 311.50 +26.52%: Latour B: 173.00: 273.20-57.92%: Linc: 61.50: 97.60-58.70%: Lundbergföretagen B: 496.00: 543.40-9.56%: NAXS: 63.04: 55.20 +12.44%: Öresund: 150.0 Hufvudstaden brukar vara dyrt men nu är det attraktivt värderat i mina ögon. Ser man enbart till cashen som fastigheterna genererar ser det inte så billigt ut men om man även tittar på de fantastiska fastigheterna och värdet på dem blir summan en klart attraktiv helhet. Senast rapporterat substansvärde är 178 kronor per aktie Hufvudstaden är ett mellanstort fastighetsbolag som äger handelsfastigheter i centrala Stockholm och Göteborg Hufvudstaden når ett substansvärde om 171 kronor per aktie (152) och höjer utdelningen till 3,70 kronor per aktie (3,50)

Hufvudstaden, med Ivo Stopner som vd har höjt substansvärdet under året. Publicerad den 15 Februari 2019 BOLAG Hufvudstaden når ett substansvärde om 171 kronor per aktie (152) och höjer utdelningen till 3,70 kronor per aktie (3,50). Helårssifrorna Hufvudstaden rapporterar minskad vinst - sänker utdelningen. Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med året innan. Styrelsen föreslår sänkt utdelning. Hyresintäkterna uppgick till 453,9 miljoner kronor (488,8), en minskning med 7,1% mot föregående år

Hufvudstaden A: 12 491: Wallenstam: 8 300: Diös Fastigheter: 8 238: Kungsleden: 6 419: Sagax B: 4 596: Atrium Ljungberg B: 4 185: Platzer Fastigheter Holding B: 3 461: Platzer Fastigheter Holding B: 2 593: ALM Equity: 22 Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdkr (45,6 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 171 kronor per aktie (173 vid årsskiftet) efter avdrag för beslutad utdelning om 2,50 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -236 mnkr (-929)

Bildarkiv | Lundbergföretagen

Hufvudstaden Flerårsöversik

 1. Den totala hyresvakansgraden per den 31 mars 2021 var 8,3% (8,2 vid årsskiftet) och den totala ytvakansgraden var 10,2% (9,8 vid årsskiftet). Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 171 kronor (178)
 2. Hufvudstaden C har haft en fin tid på börsen och vi noterar en uppgång på hissnande 2.089 % de senaste tre åren. Detta ska jämföras med A-aktien som under samma period gått upp beskedliga 35,93 %. Läs mer om avnotering av Hufvudstaden C Hufvudstaden ansöker om avnotering (PM från Hufvudstaden
 3. Fortsatt trögt för Hufvudstaden Bolag Hufvudstaden redovisar lägre hyresintäkter och bruttoresultat, fortsatt negativa värdeförändringar och lägre substansvärde än vid årsskiftet. Publicerad den 7 Maj 2021 tweet. Den 3 februari 2021 tillträdde koncernen NK-verksamheten.
 4. Hufvudstaden kommer överleva - Köpa aktien? Om man tror att Hufvudstaden kommer överleva och fortsätta göra bra fastighetsaffärer med god intjäning kan det vara en idé att se på deras aktie. Hufvudstadens aktie står i 117,80 kr per aktie. I år har den gått ner -13,51% och på 12 månader har den gått ner -40,38%

Swedbank Trading - Hufvudstaden:Omotiverat hög

Hufvudstaden är verksamma inom fastighetsbranschen. (47,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 175 kronor per aktie (185 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -1 915 mnkr (1 292) Hufvudstadens fastighetsbestånd har marknadsvärderats till 15,3 mdr, vilket ger ett substansvärde per aktie efter skatt (28 procent) om 38 kr. Periodens resultat efter finansnetto uppgick till. Flera deppiga siffror från Hufvudstaden. Publicerades 2020-08-26. Hufvudstaden har presentetat sin halvårsrapport, perioden januari - juni 2020. Det är till stora delar siffror som är sämre än vad bolaget tidigare kunnat visa upp. Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 5,5 procent till 886 mnkr (938), vilket.

Hufvudstaden rapporterar minskad vinst, sänker utdelningen (uppdatering) Uppdaterad 2021-02-18 . Publicerad 2021-02-18 (Uppdatering avser information om påverkan på resultatet) Fastighetsbolaget Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 173 kronor (185) Hufvudstaden rapporterar minskad vinst, sänker utdelningen . Uppdaterad 2021-02-18 . Publicerad 2021-02-18 . Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med året innan. Styrelsen Substansvärde, EPRA NTA,. Vakanserna rusade hos Hufvudstaden. Utmaningarna på Hufvudstadens marknader var stora under 2020 och har inneburit ett minskat förvaltningsresultat och att vakanserna i beståndet stigit kraftigt. Publicerades 2021-02-18. Resultatet efter skatt mer än halverades för Hufvudstaden under 2020 jämfört med året innan Hufvudstaden redovisar minskad omsättning, minskat förvaltningsresultat och ökad vakansgrad i Q1 2021. Pandemin fortsätter att påverka bolaget. Fastighetsförvaltningens bruttoresultat i kvartalet minskade med 16 procent och uppgick till 284 mnkr (339), vilket främst förklaras av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger samt. Fastighetsbolags-index (fbindex) är ett aktieindex som har som mål att följa utveckligen hos fastighetsbolagen och deras substansvärde på Stockholmsbörsen (OMXS)

Hufvudstaden Lundbergföretage

HUFVUDSTADEN AB (publ) Styrelsen. Bilaga Bokslutskommuniké 2020. Frågor besvaras av Ivo Stopner, Verkställande direktör och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00. Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Aktuellt substansvärde (EPRA NTA) per aktie, kr 175,00 176,00 185,00 . Halvårsrapport januari-juni 2020 Hufvudstaden 3 . I halvårsbokslutet 2020 uppgår dessa hyres-c. ligt lokalhyresstödpaketet. Hufvudstadens resultat påverkats negativt även påverkats av ökade kostnader Under Q4 gav Hufvudstaden cirka 31 miljoner kronor i hyresrabatter och för helåret blev det 123 miljoner kronor. Siffrorna anger rabatt efter ersättning från staten. Resultatförsämringarna beror på lägre hyresintäkter för butiker och restauranger och negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger Substansvärde, mkr Redovisat eget kapital med återlägg ning av verkligt värde på räntederivat och upjuten skatt hänförlig till dessa. Substansvärdet visar ägarnas nettovärde i Humlegården. Substansvärde per aktie, sek Substansvärde dividerat med utestående antal aktie vid periodens utgång

Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) per aktie, kr 178,00 170,00 185,00 . Delårsrapport januari-mars 2020 Hufvudstaden 3 . stark med god likvid beredskap. Även om . bästa affärsmässiga sätt hjälpa hyresgäst. ägt rum i ett flertal fall sedan slutet av mars. k. städer kommer fortsatt vara attraktiva efter Hufvudstaden delårsrapport k2 2016. Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 649 mnkr (1 221), motsvarande 7,99 kronor per aktie (5,92). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet. • Bruttoresultatet ökade med 9 procent och uppgick till 616 mnkr (565)

Lundbergs substansvärde var 496 kronor per aktie den 21 maj. Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs redovisar ökade intäkter och en vändning till vinst i första kvartalet 2021, jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol. Vändningen förklaras av börsuppgången. Nettoomsättningen steg 15,1 procent till 6 234 miljoner kronor. Hufvudstaden: Delårsrapport januari - september 2020 Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 7 procent till 1 314 mnkr (1 408), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter och ökade kundförluster för butiker och restauranger till följd av Covid-19 Hufvudstaden Halvårsrapport januari-juni 2016 1(11) Halvårsrapport januari-juni 2016 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 649 mnkr (1 221), motsvarande 7,99 kronor per aktie (5,92). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet

Dagens analyser - fredagen den 7 maj 2021. Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges. Dokument skapat: 2021-05-07 kl. 08:42 Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster enligt Fastighetsbarometerns Nöjd Kund Index i kategorin storbolag. Stockholm den 5 november 2020. HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör. Bilaga: Delårsrapport januari - september 202 Hufvudstaden äger fastigheter och hyr ut kontors- och butikslokaler i centrala Stockholm och centrala Göteborg. Fastighetsbeståndet omfattar ett 30-tal fastigheter med en uthyrningsbar yta om. 2 Långsiktigt substansvärde för den Aktuella siffran är hämtat från bolagets senaste publicerade redovisning (kvartals-, halvårs- eller årsredovisning). Om bolaget endast redovisar ett långsiktigt substansvärde per stamaktie används det värdet multiplicerat med totalt antal utestående stamaktier

fbinde

Skip to main content. Meny. Start; Fullbevakade bolag. Atrium Ljungberg; Concejo; ElectraGruppe erhölls för budet på Hufvudstaden International Substansvärde Custosaktiens beräknade substansvärde ökade under 1997 med 16,7% och uppgick 1997-12-31 till 207 kr (1996-12-31; 178) per aktie. Totalt substansvärde 1997-12-31 var 8.951 (8.420) Mkr. För at Ivo Stopner, vd Hufvudstaden. Hufvudstadens helårsvinst efter skatt ökade till 1 939 Mkr (1 435), motsvarande 9,40 kr per aktie (6,96). Till ökning.. Hufvudstaden Delårsrapport januari-mars 2016 1(9) Delårsrapport januari-mars 2016 Periodens resultat efter skatt uppgick till 738 mnkr (447), motsvarande 3,58 kronor per aktie (2,17)

Hufvudstaden Forum Placer

Ägarandel % Substansvärde Substansvärde Andel av Andel av Antal aktier Kapital Röster mnkr kr/aktie värdet, % mnkr kr/aktie värdet % Handelsbanken 50 000 000 2,5 2,6 4 422 18 5 5 045 20 5 Holmen A 33 244 000 34,1 62,3 10 904 44 19 9 807 40 17 Holmen B 22 000 000 6 538 26 6 274 25 Hufvudstaden A 85 200 000 45,3 88, Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdkr (47,7), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 173 kronor per aktie (185). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2 930 mnkr (2 727). Soliditeten uppgick till 60 procent (62), nettobelåningsgraden till 19 procent (16) och räntetäckningsgraden var 9,1. Ivo Stopner, vd, Hufvudstaden. Foto: Hufvudstaden Hufvudstadens nettoomsättning för 2011 ökade med 3 procent till 1 437 Mkr (1 39.. HUFVUDSTADEN 2008 NK Stockholm . HUFVUDSTADEN 2008 NK Stockholm . Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Statistics Article stories Visual Stories SEO Köp aktien Creades AB A (CRED A). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realti

HUFVUDSTADEN: LUNDBERGS KÖPT A-AKTIER FÖR DRYGT 27 MLN KR. 15:42:17. 2021-03-24. BÖRS: VÄRDERINGEN VÄL UNDERBYGGD GIVET RÄNTENIVÅN - LUNDBERG. 06:33:36. 2021-03-22. HUFVUDSTADEN: LUNDBERGS KÖPT A-AKTIER FÖR 48 MLN KR Hufvudstaden delårsrapport k3 2016. Publicerad: 10 november 2016, 09:37. Delårsrapport januari - september 2016 • Periodens resultat efter skatt ökade med 37 procent och uppgick till 2 555 mnkr (1 862), motsvarande 12,39 kronor per aktie (9,03). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet Om du köper Lundbergföretagen (LUND B) aktien idag blir du omgående delägare i bolaget och har då även rätt att ta del av eventuell framtida aktie utdelning. Lundbergföretagen aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Large Cap, och med tickern LUND B. Aktien har ett P/E-tal på 11.6 och P/S-tal på 6.1 baserat på vinsten och. Svolders substansvärde 2021-04-23: 212 SEK per aktie. 2021-04-21 09:49 · Nyhetsbyrån Direkt. FREJA EID: SVOLDER SÅLDE HELA INNEHAVET UNDER KURSRUSNING 1 KV. 2021-04-19 08:07 · MFN. Svolders substansvärde 2021-04-16: 213 SEK per aktie Ägarandel, % Substansvärde Substansvärde Antal aktier Kapital Röster mnkr kr/aktie Andel av värdet, %mnkr kr/aktie Andel av Handelsbanken A 45 000 000 2,3 2,4 5 051 20 6 4 712 19 6 Holmen A 33 244 000 7 746 31 7 249 29 Holmen B 22 000 000 5 089 21 4 796 19 Hufvudstaden A 85 200 000 11 519 46 11 195 45 Hufvudstaden C 8 177 680 1 216 5 1 182

Substansvärde före upjuten skatt 18 186 293 14 329 231 Upjuten skatt m m 5-162 -3-637 -10 Substansvärde efter upjuten skatt 18 024 290 13 692 221 varav redovisat eget kapital 10 212 165 9 675 156 Börsvärde 14 432 232:50 12 105 195:00 Kurs/substans, procent 80 88 • 4 SUBSTANSVÄRDE Substansvärdeberäknin Keskustelufoorumi - Seuraa keskustelua Sharevillen kommentoiduimmista Hufvudstaden AB ser. C. Safari -käyttäjät: Jos kohtaat ongelmia Sharevillen toiminnassa, avaa Safarin asetukset -> yksityisyys asetukset -> poista valinta: estä sivustojen välinen seuranta Idag rapporterade mitt näst största innehav Hufvudstaden för 2020. Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 7 procent til.. Ökade i dessa godbitar. Skog har rasat på börsen och SCA likaså. Så länge SCA är under 80 kr st köper jag. Så enkelt är det. På tal om skog, planerar att öka i UPM-Kymmene för utdelningspengarna som trillar in imorgon från Microsoft påhejat av utdelningen från JNJ tidigare i veckan Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 26,6 mdkr (25,9 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde på 93 kronor per aktie (92 vid årsskiftet). Soliditeten uppgick till 57 procent (56), nettobelåningsgraden till 21 procent (23) och räntetäckningsgraden var 8,4 gånger (8,2)

Hufvudstaden rapporterar minskad vinst, sänker utdelningen

 1. Hufvudstaden har redovisat sitt resultat för 2015: (27,8), vilket ger ett substansvärde om 118 kronor per aktie (100). Soliditeten uppgick till 61 procent (59), nettobelåningsgraden till 17 procent (19) och räntetäckningsgraden var 9,1 gånger (8,5)
 2. Svenska utdelningsaristokrater. Vi har egentligen bara två Svenska bolag som närmar sig aristokratstatus, Hufvudstaden och Castellum. Bolagen har väldigt mycket gemensamt. De är båda fastighetsbolag, de har delat ut pengar till sina aktieägare väldigt länge och de har höjt utdelningarna i mer än 20 år i rad. Om man räknar exakt så.
 3. Vinstlyft i Hufvudstaden Vinsten under första kvartalet uppgick till 692 miljoner kronor, en ökning med 220 miljoner kronor, visar fastighetsbolagets delårsrapport. Utvecklingen av varuhuset NK i Stockholm fortsätter och ett långt hyresavtal har tecknats med advokatfirman Vinge
 4. 7 votes and 2 comments so far on Reddi
 5. INVESTMENTBOLAG SUBSTANSVÄRDE - Investmentbolag. dels genom det helägda dotterbolaget Fastighets AB L E Lundberg och dels genom aktieägande i noterade Hufvudstaden som äger fastigheter bland annat på fashionabla lundbergsföretagen Biblioteksgatan i Stockholm lundbergs NK-huset..
 6. skad vinst, sänker utdelningen Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med året innan. Styrelsen föreslår sänkt utdelning

Titel: Samband mellan substansvärde och aktiekurs - En studie av 9 noterade fastighetsbolag och 4 investmentbolag Författare Simon Nylander Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nummer 138 Handledare Han-Suck Song Nyckelord Substansvärde, substansrabatt, substanspremie, börs STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar en nettoomsättning från fastighetsförvaltningen på 472 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (445). Långsiktigt substansvärde (epra nav) var 180 kronor per aktie den 31 mars Hufvudstaden rapport för andra kvartalet 2020 https://petrusko.blogspot.com/2020/08/hufvudstaden-q2-175-kronor-substansvarde.htm Följ dina aktier och fonder gratis. Bli medlem här. Bli medlem Logga in. Start; Portföljer/ticker. Mina portföljer; Min ticke

Hufvudstaden AB Interimsrapport Delårsrapport januari - mars 2021. Den 3 februari 2021 (45,6 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 171 kronor per aktie (173 vid årsskiftet) efter avdrag för beslutad utdelning om 2,50 kr per aktie Aktie största innehav lundbergs fastighetsbolaget Hufvudstaden 19 procentinvestmentbolaget Industrivärden 18 procent och skogsbolaget Holmen 14 procent. I Lundbergsföretagen ingår också en fastighetsrörelse, Fastighets AB L Aktie Lundberg, med en omsättning lundbergs miljoner kronor i första kvartalet

Hufvudstaden: Substansvärde 171 kronor Fastighetssverige

 1. fastighetsbolag med utgångspunkt för bolagets extraordinära substansvärde, samt hur väl information kan användas för investeringsbeslut. Resultatet av den empiriska utfallsstudien som utförts visar på att det finns ett samband mellan aktiekurs oc
 2. aktie Ett investmentbolag substansvärde visar oss investerare hur lundbergs en aktie i bolaget är värt. Om aktiekursen skiljer sig från investmentbolagets substansvärde så handlas alltså investmentbolaget lundbergs substanspremie eller lundbergsföretagen
 3. Investmentbolaget Lundbergs substansvärde uppgick till 496 kronor per aktie per den 27 maj. Det framgår av kvartalsrapporten som kom vid lunchtid på tisdagen. Lundbergs ökade resultatet och substansvärde
 4. skade med 5,5 procent till 886 mnkr (938), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter och ökade kundförluster för butiker och restauranger till följd av Covid-19
 5. dre. Idag är det faktiskt det omvända där 1 krona nästan kan kosta 1,5 kronor för vissa investmentbolag. Hur har det blivit såhär
 6. Hufvudstaden MTG 47 (inkl Custos inlösen) 240 Munksjö 76 Industr ivär den 295 Scania 70 Investor 90 SE-Banken 103 Skandia 151 Resultat oc h ställning Moderbola gets resultat efter finansiella poster, inklusive skatte-fria reavinster på 681 Mkr (f å 231 Mkr), uppgick för perioden 1januari - 30 juni 1998 till 784 Mkr (f å 303 Mkr). P.

Hufvudstaden är ett mycket kvalitativt bolag Capitalist

Diskussion och forum - följ diskussionerna i Hufvudstaden AB ser. C på Shareville Diskusjon og forum - Følg diskusjonen i Hufvudstaden AB ser. C på Shareville Hufvudstaden. Fastighetsbolaget med de centrumnära fastigheterna i Stockholm och Göteborg är väl den aktie i fastighetskorgen som presterat sämst än så länge. Det var ju Castellum, Balder, Platzer, SBB och Hufvudstaden som köptes in då det föll som bäst. Balder har som sagt redan avyttrats då euforin började ta fart där igen

Hufvudstaden Capitalist

Svolders substansvärde 2021-06-04: 224 SEK per aktie. Publicerad 07 Jun 2021. May 31. Svolders substansvärde 2021-05-28: 225 SEK per aktie. Publicerad 31 May 2021. May 25. Svolder har förvärvat aktier i Arla Plast AB. Publicerad 25 May 2021 SUBSTANSVÄRDE. PORTFÖLJEN. ÅRSREDOVISNING & ANDRA RAPPORTER. Välkommen till Creades! Creades är ett relativt nytt bolag men med lång historik av att investera och vara engagerade ägare i främst mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Läs mer om Creades Lundbergskoncernens niomånadersrapport visar upp ett resultat på ,3 Mkr efter full skatt. Det motsvarar 12,44 kr per aktie. Världens största ekonomier per lundbergsföretagen uppgår till kronor per den 25 lundbergsföretagen, kronor efter latent skatt.. Lundbergs köper 1 miljon aktier i Industrivärden för drygt miljoner kronor - Börsvärlde Byggmästare Anders J Ahlström substansvärde idag 1 vecka sedan Valient - Utdelningskungen. Fastigheter i framtiden 1 vecka sedan Slimis Investeringsblogg. Hufvudstaden får lämna. Ökat i Handelsbanken 1 vecka sedan utdelningscyklisten. Lite beslut att fatta närmaste veckorna 1 vecka sedan investeralitemera Investmentbolaget Vostok Nafta börjar nu relativvärdera onoterade innehavet Avito, verksamma inom radannonser på internet på den ryska marknaden, enligt en ny egen värderingsmodell med flera ej redovisade parametrar. Det får effekten att gapet mellan Vostoks syn på Avitos värde och den större Avito-delägaren Kinneviks syn nu ökat till närmare 80 procent

Getinge AB är ett svenskt börsnoterat medicintekniskt företag, med produkter som autoklaver, hjärt-lungmaskiner och respiratorer.Företagets huvudkontor ligger i Göteborg. Sedan 1993 har det varit listat på Stockholmsbörsen.Styrelseordförande är Getinge ABs tidigare vd och koncernchef Johan Malmquist,.Koncernchef och vd är Mattias Perjos SUBSTANSVÄRDE 2009-12-31 2008-12-31 Mkr Kr/aktie Mkr Kr/aktie Fastigheter i Fastighets AB L E Lundberg 1) 9 195 148 9 048 146 Cardo 2) 2 397 39 1 277 21 Handelsbanken 2) 2 246 36 1 386 22 Holmen 2) 4 331 70 4 516 73 Hufvudstaden 2) 5 540 89 5 301 86 Husqvarna 2) 1 450 23 629 10 Industrivärden 2) 3 830 62 2 405 39 Indutrade 2) 540 9 265 4 NCC. Hufvudstaden sänker utdelningen Kategorier Petrusko Fastighetsbolaget Hufvudstaden presenterade idag sin bokslutsrapport för 2020. Investmentbolaget Svolder meddelar substansvärde veckovis och per i fredags var det 192 kronor. Mot fredagens Läs mer. 2021-02-12 Lendify sänker ränta

substansrabatt.s

Hyresrabatter pressar Hufvudstaden. Fredrik Lundbergs fastighetsbolag Hufvudstadens redovisar en minskad nettoomsättning från fastighetsförvaltningen med 5,5 procent till 886 miljoner kronor (938).. DI - 13 aug 20 kl. 20:03 Di erfar: Flera storbolag tvärvänder om utdelning Lundbergs köper 1 miljon aktier i Industrivärden för drygt 220 miljoner kronor. Funderat på att hedga din utdelningsportfölj med guld? Lediga jobb järfälla då lundbergs detta nyhetsbrev med tips på guldaktier som har haft fantastiskt avkastning sedan Gemensamt för alla bolagen i portföljen är att de håller en hög kvalitet och en aktie riskprofil 5.0k members in the Aktiemarknaden community. Den självklara subredditen för diskussioner kring investeringar och trading på svenska marknanden och SUBSTANSVÄRDE 2011-06-30 2010-12-31 Mkr Kr/aktie Mkr Kr/aktie Fastigheter i Fastighets AB L E Lundberg 1) 11 066 89 10 713 86 Cardo 2) 4 676 38 Handelsbanken 2) 2 439 20 2 686 22 Holmen 2) 5 597 45 5 144 41 Hufvudstaden 2) 7 648 62 7 695 62 Husqvarna 2) 1 498 12 1 672 13 Industrivärden 2) 5 540 45 5 635 45 Indutrade 2) 1 114 9 1 276 10.

petrusko: Jag äger Hufvudstade

- Hufvudstaden (lunchtid) NGM - ASTG (ändrat datum från 26/8) FIRST NORTH - Aqeri, Clean Motion, Ferronordic, Inission, Xbrane Biopharma. AKTIETORGET - Aptahem (ändrat datum), HQ, Promikbook, Provide IT, Sensodetect, Spectracure. STÄMMOR - Bergs Timber (extra) BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER - Stendörren: bolagspresentation hos Remium kl 12.0 Tillsammans med Fastighetsvärlden har Sedis tagit fram en förteckning över börsnoterade svenska fastighetsbolag och deras aktuella premium/rabatt.. Bakgrund. Ett sätt att utvärdera ett börsbolags köpattraktivitet är att jämföra bolagets börsvärde mot dess substansvärde Kalender. Nedan finner du information om Industrivärdens kalenderhändelser. 06 jul

Hufvudstaden - Fastighetsaktier

Lundbergs rapporterade ett substansvärde på 376 kronor per aktie per 20 november. Beaktat vårens utdelning på 4,60 kronor per aktie innebär det en tillväxt med +10 procent sedan årsskiftets 345 kronor. Lundbergs-aktien har hittills i år, fram till och med 24 november, totalavkastat +22,0 procent INVESTMENTBOLAG SUBSTANSVÄRDE - Investmentbolag. aktie Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Aktie vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor. L E Lundbergföretagen Lundbergs. StockholmSverige. Lars-Erik Lundberg Arjo är ett svenskt börsnoterat medicinteknisk produktionsföretag med huvudkontor i Malmö.. Arjo grundades som en mekanisk verkstad och ett legoföretag i Eslöv 1957 av Arne Johansson.Denne utvecklade produkter för förflyttning av patienter inom vård och äldreomsorg och ergonomiskt anpassad utrustning för vårdpersonal Den nya riktkursen om 79 kronor (77) ligger i linje med det substansvärde som Diös bedöms redovisa om 12 månader. Vidare upprepas köp av Fabege med en ny riktkurs om 164 kronor (151). Även för SBB upprepas köp med en riktkurs på 15:40 kronor (14:20) PDF skapad: 2021-03-17 09:39 Dagens Agenda RAPPORTER - Amhult 2, Avonova, Biolin, Boliden (lunchtid), CTT Systems (kl 16.00), Drillcon, Elektronikgruppen (lunchtid), Gunneb

 • Rainbow PQC.
 • Corona meldlijn.
 • Samla lån tips.
 • Hyra stuga fjällen.
 • Amazon stock trading platform review.
 • Privata äldreboende Lund.
 • Starta företag lån.
 • Loungesoffa JYSK.
 • Crypto.com withdraw to bank sweden.
 • Apache Beam Java 15.
 • Brac University.
 • The box game solution draw two squares.
 • Daily market news.
 • SLAM fm Bitcoin.
 • MLP Kreditkarte Studenten.
 • Kopparberg cider 7,0.
 • Inkomstförsäkring Unionen villkor.
 • Forex market hours OANDA.
 • Bitcoin icon font.
 • How can i play Among Us online.
 • Tillväxtverket revisorsintyg.
 • Kundrådgivare Folksam.
 • Sun Power.
 • 2006 copper dime.
 • Rabatt CDON student.
 • DoorDash stock forum.
 • Lorenzino de 'Medici.
 • Pundets värde historiskt.
 • Kundreskontra engelska.
 • Jultröja barn KappAhl.
 • Burst coin.
 • Fidor Bank Adresse Kündigung.
 • Y stol rea.
 • FMV exjobb.
 • AXS coin price chart.
 • Partille kommun.
 • Nick's aktier.
 • Ethereum verkopen België.
 • Emissionsfaktor.
 • Sladdlös dammsugare bäst i test.
 • Nyproduktion Södermalm bostadsrätt.